Peserta TerdaftarNo. Nama No.Peserta Baru/Pindahan Prodi Pilihan
1 AHMAD TORFA KAWAKIB P0177 Baru Ilmu Hukum (S1)
2 CATUR SAMUDRA PAMUNGKAS P0173 Baru Teknik Mesin (S1)
3 DIRHAMSYAH P0179 Baru
4 DONY BUDYARSO P0180 Baru
5 EDNA LISA P0175 Baru
6 EGY APRILLYANA P0169 Baru
7 FHAZAR FAERUZ MUZAENY P0172 Baru Teknik Mesin (S1)
8 JUAN FAHRUL AMBIYAH P0178 Baru Teknik Mesin (S1)
9 MOHAMMAD TAUFIQ PAMUNGKAS P0171 Baru Manajemen (S1)
10 NURUL ALIYYA P0182 Baru
11 RESTU MARTINA YOLANDHI P0176 Baru Ilmu Hukum (S1)
12 RIFKI MAULANA P0181 Baru
13 SITI RAHMAH IKA P0170 Baru Manajemen (S1)
14 SOLEKHA P0168 Baru
15 STIFA SEKAR HAITI P0174 Baru